Home | Contact | Sitemap

Connect

Amsterdam, 2006

Connect is een breed opgezet initiatief van een groep Amsterdammers gericht op het bevorderen van een positief toekomstperspectief voor jongeren met problemen.

“Connect beschikt over een interventie team met sociaal aanzien dat ingezet kan worden bij problematische situaties in de stad.”

Omdat Connect voortkomt uit dezelfde gemeenschappen als deze jongeren kan zij makkelijker aansluiting vinden bij hun belevingswereld.

Connect beschikt over de positie, de instrumenten, de personen en het natuurlijke netwerk om bij te dragen aan de oplossing van problemen met jongeren op een effectieve manier aan te pakken. Connect opereert waar reguliere organisaties vaak geen toegang meer hebben en helpt mensen het vertrouwen te herwinnen in zichzelf en in elkaar.

Er wordt actief contact gezocht met de jongeren en hen wordt het vertrouwen gegeven dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Vaak gebeurt dit door iemand uit dezelfde gemeenschap als de jongeren, die bij hen in aanzien staat: door Connect een cultuurtolk genoemd. Ook wordt er contact gezocht met familie en buurtbewoners.

In het vervolgtraject wordt een individuele jongere begeleiding en activiteiten aangeboden door Connect of een samenwerkende organisatie. Enkele voorbeelden daarvan zijn: bemiddeling bij vrijwilligerswerk, begeleiding naar stage of werk, studiebegeleiding, sport. Connect beschikt over een stand by team van vrijwilligers uit allerlei disciplines op het gebied van hulpverlening: gezondheidszorg, juridisch, schuldsanering, beroepskeuze. OE verzorgt voor Connect o.a. filmprojecten die de jongeren moeten helpen op een positieve manier naar zichzelf te kijken, over hun positie na te denken en in actie te komen. De jongeren worden in hun traject gevolgd door begeleiders die de voortgang regelmatig met hen bespreken. Aan het eind van het traject volgt een exit gesprek waarin ook de toekomstplannen worden besproken.

Connect acht het van cruciaal belang dat er een netwerk van steun en aandacht rond de jongere ontstaat en legt daarom een grote nadruk op het betrekken van de natuurlijk omgeving, zoals het aanmoedigen van betrokkenheid van de ouders met school. Ook beschikt Connect over een interventie team dat bestaat uit jongeren en ouderen met sociaal aanzien dat ingezet kan worden bij specifieke, problematische situaties in de stad.

Connect voert in opdracht of op eigen initiatief projecten uit gericht op probleemjongeren of –situaties, en biedt activiteiten aan in het Connect-centrum.

Het Connect-centrum biedt onderdak aan een aantal kleinschalige organisaties en initiatieven. Zo heeft stichting Karam er een voorraad- en werkplaats en is het uitzendbureau voor moeilijk bemiddelbare jongeren Mo’ Money er gevestigd. Er is o.a. een vergaderruimte, een jeugdhonk, een crèche, een huiswerkcentrum en een juridisch steunpunt.

Een van de projecten van Connect waar stichting OE bij betrokken is, is het project Stedelijke Tolken.


© 2007 Stichting OE